หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บวบ
อักษรล้านนา
บวฯบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[บวบ]
ความหมาย

ดู...บ่าบวบ

ออกเสียงล้านนา
บ่าบวบ
อักษรล้านนา
บ่าฯบวฯปฯฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าบวบ]
ความหมาย

ดู...บ่านอยอ้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวบ (บวฯบฯฯ)