หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บวชเอาหวะสา
อักษรล้านนา
บวฯช´าวัªา
เทียบอักษรไทย
[บวชเอาวัสสา]
ความหมาย

ก.อาการที่กุลบุตรผู้มีอายุครบ ๒๐ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูเข้าพรรษา ๓ เดือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวชเอาหวะสา (บวฯช´าวัªา)