หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บวชพะ
อักษรล้านนา
บวฯชระฯพ
เทียบอักษรไทย
[บวชพระ]
ความหมาย

ก.บรรพชา - บวชเป็นสามเณร: ถ้าอุปสมบทหรือบวชเป็นพระภิกษุ เรียก "เป๊กข์"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวชพะ (บวฯชระฯพ)