หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บวชจู๋งหัว
อักษรล้านนา
บวฯชจูงห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บวชจูงหัว]
ความหมาย

ก.บวชหน้าไฟ - การที่ลูกหลานของผู้ตายบรรพชาเป็นสามเณร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย และจะถือเช็ดด้ายที่โยงหีบจากศพ (ฝ้ายจู๋งหัว) นำเดินทางสู่ป่าช้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวชจู๋งหัว (บวฯชจูงห฿วฯ)