หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บวช
อักษรล้านนา
บวฯช
เทียบอักษรไทย
[บวช]
ความหมาย

ก.บรรพชาเป็นสามเณร; บวชพะ ก็ว่า: ถ้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เรียก เป๊กข์, เป๊กข์ตุ๊

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวช (บวฯช)