หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บวกควาย
อักษรล้านนา
บวฯกฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[บวกฅวาย]
ความหมาย

ก.ปลักควาย - แอ่งน้ำที่มีโคลนไม่ลึกมากนัก ที่ควายชอบนอนแช่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวกควาย (บวฯกฅวฯายฯ)