หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บวก
อักษรล้านนา
บวฯก
เทียบอักษรไทย
[บวก]
ความหมาย

น๑.ปลัก,แอ่งน้ำ,ที่ที่เป็นแอ่งโคลน น๒.เครื่องหมาย"+" ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของการรวมกัน ก.กระทำการทางคณิตศาสตร์ โดยรวมจำนวนตั้งแต่ ๒ จำนวนขึ้นไปเข้าด้วยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บวก (บวฯก)