หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บนหัว
อักษรล้านนา
บ฿นฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[บนหัว]
ความหมาย

น.หัวนอน - ด้านทางหัวของผู้นอน มักถือเอาด้านทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บนหัว (บ฿นฯห฿วฯ)