หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บนตึ๋กเฮียน
อักษรล้านนา
บ฿นฯตึกฯรยฯร
เทียบอักษรไทย
[บนตึกเรียน]
ความหมาย

น.บนอาคารเรียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บนตึ๋กเฮียน (บ฿นฯตึกฯรยฯร)