หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำใจ๋
อักษรล้านนา
นาฯไจ
เทียบอักษรไทย
[น้ำใจ]
ความหมาย

น.น้ำใจ - ใจจริง,ความจริงใจ,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำใจ๋ (นาฯไจ)