หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำโจ้
อักษรล้านนา
นาฯโจ้
เทียบอักษรไทย
[น้ำโจ้]
ความหมาย

น.น้ำที่ไหลลงจากที่สูง อย่างรวดเร็ว แต่ไม่สูงถึงขนาดเป็นน้ำตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำโจ้ (นาฯโจ้)