หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำโก๊ง
อักษรล้านนา
นาฯโค้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำโค้ง]
ความหมาย

น.น้ำคุ้ง - บริเวณที่แม่น้ำเลี้ยวเป็นน้ำคุ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำโก๊ง (นาฯโค้฿งฯ)