หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำแล้ว
อักษรล้านนา
นาฯ¦วฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำแล้ว]
ความหมาย

ว.ครบถ้วน,ถึงที่สุด,สำเร็จรูป,เสร็จสิ้นสมบูรณ์,เสร็จสิ้นเสียที: หื้อมันเป๋นน้ำแล้ว-ให้มันเสร็จสิ้นเสียที

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำแล้ว (นาฯ¦วฯ)