หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำแน้
อักษรล้านนา
นาฯแน้
เทียบอักษรไทย
[น้ำแน้]
ความหมาย

น.เถารางจืด (พืช สมุนไพร); หนำแน้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำแน้ (นาฯแน้)