หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำแตวยา
อักษรล้านนา
นาฯแทวฯอยฯา
เทียบอักษรไทย
[น้ำแทวอฺยฺา]
ความหมาย

น.น้ำผสมยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำแตวยา (นาฯแทวฯอยฯา)