หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำแตว
อักษรล้านนา
นาฯแทวฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำแทว]
ความหมาย

น.น้ำกระสาย - น้ำที่ใช้ผสม อย่างผสมยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำแตว (นาฯแทวฯ)