หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำเหลือง
อักษรล้านนา
นาฯเหิลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[น้ำเหลือง]
ความหมาย

น.ของเหลวสีเหลืองใสที่ไหลออกมาจากแผลหรือศพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเหลือง (นาฯเหิลฯอฯง)