หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำเหมย
อักษรล้านนา
นาฯเหิมฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำเหมย]
ความหมาย

น.น้ำค้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเหมย (นาฯเหิมฯอฯ)