หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำเลิ้ก
อักษรล้านนา
นาฯเลิ้กฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำเลิ้ก]
ความหมาย

ว.น้ำลึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเลิ้ก (นาฯเลิ้กฯ)