หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำเมือก
อักษรล้านนา
นาฯเมิอฯก
เทียบอักษรไทย
[น้ำเมือก]
ความหมาย

น.น้ำคร่ำ,น้ำทูนหัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเมือก (นาฯเมิอฯก)