หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำเต๊ย
อักษรล้านนา
นาฯเทิ้ยฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำเท้ย]
ความหมาย

น.น้ำลายเหนียวที่ไหลยืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเต๊ย (นาฯเทิ้ยฯ)