หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำเจี้ยว
อักษรล้านนา
นาฯช่ยฯว
เทียบอักษรไทย
[น้ำเชี่ยว]
ความหมาย

น.น้ำเชี่ยว - กระแสน้ำที่ไหลแรงจัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเจี้ยว (นาฯช่ยฯว)