หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำเข้า
อักษรล้านนา
นาฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[น้ำเข้า]
ความหมาย

น.น้ำข้าว - น้ำที่ได้จากการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเข้า (นาฯเขั้า)