หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำฮาก
อักษรล้านนา
นาฯรากฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำราก]
ความหมาย

น.น้ำที่มีสนิมเหล็ก เจือปน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำฮาก (นาฯรากฯ)