หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำฮั่วปิ๋ดๆ
อักษรล้านนา
นาฯร่฿วฯปิๆดฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำรั่วปิดๆ]
ความหมาย

ว.ลักษณะของน้ำที่รั่วไหลลงเป็นหยดช้าๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำฮั่วปิ๋ดๆ (นาฯร่฿วฯปิๆดฯ)