หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำอ๋ด
อักษรล้านนา
นาฯอ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำอด]
ความหมาย

น.ความอดทน,ความอดกลั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำอ๋ด (นาฯอ฿ดฯ)