หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำอ้อย
อักษรล้านนา
นาฯอ้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำอ้อย]
ความหมาย

น.น้ำหวานที่ได้จากต้นอ้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำอ้อย (นาฯอ้อฯยฯ)