หน้าหลัก
น้ำออกบ่อ
นาฯออฯกบํอฯ
[น้ำออกบ่อ]

น.น้ำที่ไหลออกจากตาน้ำก้นบ่อน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำออกบ่อ (นาฯออฯกบํอฯ)