หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำออกบ่อ
อักษรล้านนา
นาฯออฯกบํอฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำออกบ่อ]
ความหมาย

น.น้ำที่ไหลออกจากตาน้ำก้นบ่อน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำออกบ่อ (นาฯออฯกบํอฯ)