หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำหยฺาด
อักษรล้านนา
นาฯอยฯาดฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำอฺยฺาด]
ความหมาย

น.น้ำที่บรรจุภาชนะขนาดเล็ก ใช้สำหรับรินเพื่ออุทิศส่วนกุศล ขณะที่พระสงฆ์ให้พร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำหยาด (นาฯอยฯาดฯ)