หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำหน่อ
อักษรล้านนา
นาฯหํนฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำหน่อ]
ความหมาย

น.ของเหลวข้นที่ได้จากการเคี่ยวหน่อไม้หมัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำหน่อ (นาฯหํนฯอฯ)