หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำหนัว
อักษรล้านนา
นาฯห฿นฯวฯ,นาฯห฿นฯวฯฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำหนัว]
ความหมาย

น.น้ำข้น,น้ำขุ่นคลั่ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำหนัว (นาฯห฿นฯวฯ,นาฯห฿นฯวฯฯ)