หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำสุ่ย
อักษรล้านนา
นาฯสุ่
เทียบอักษรไทย
[น้ำสุ่ย]
ความหมาย

ดู...น้ำโต๋ะ

ออกเสียงล้านนา
น้ำโต๋ะ
อักษรล้านนา
นาฯโตะ
เทียบอักษรไทย
[น้ำโตะ]
ความหมาย

ก.บ้ายอ,บ้ายุ; น้ำสุ่ย ก็ว่า. ดู...ตวั๋ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำสุ่ย (นาฯสุ่)