หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำว้อง
อักษรล้านนา
นาฯว้อฯง
เทียบอักษรไทย
[น้ำว้อง]
ความหมาย

น.น้ำอสุจิ;น้ำฅวย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำว้อง (นาฯว้อฯง)