หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำลาย
อักษรล้านนา
นาฯลายฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำลาย]
ความหมาย

น.น้ำที่หลั่งออกมาจากต่อมน้ำลายและต่อมเมือกในปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำลาย (นาฯลายฯ)