หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำลา
อักษรล้านนา
นาฯลา
เทียบอักษรไทย
[น้ำลา]
ความหมาย

น.น้ำหนักสุทธิ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำลา (นาฯลา)