หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำลัด
อักษรล้านนา
นาฯลัดฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำลัด]
ความหมาย

น.ทางน้ำที่ขุดขึ้นให้น้ำไหลลัด แทนที่จะไหลไปตามเส้นทางเดิมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำลัด (นาฯลัดฯ)