หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำมิ้น
อักษรล้านนา
นาฯมิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำมิ้น]
ความหมาย

น.น้ำหวานจากผึ้งมิ้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำมิ้น (นาฯมิ้นฯ)