หน้าหลัก
น้ำมันยาง
นาฯมันฯอยฯางฯ
[น้ำมันอฺยฺาง]

น.น้ำมันที่ได้จากต้นยาง ใช้ทาร่มหรือเรือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำมันยาง (นาฯมันฯอยฯางฯ)