หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำมันยาง
อักษรล้านนา
นาฯมันฯอยฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำมันอฺยฺาง]
ความหมาย

น.น้ำมันที่ได้จากต้นยาง ใช้ทาร่มหรือเรือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำมันยาง (นาฯมันฯอยฯางฯ)