หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำมันยา
อักษรล้านนา
นาฯมันฯอยฯา
เทียบอักษรไทย
[น้ำมันอฺยฺา]
ความหมาย

น.น้ำมันที่มีตัวยาผสมอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำมันยา (นาฯมันฯอยฯา)