หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำมันมนต์
อักษรล้านนา
นาฯมันฯม฿น์ตฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำมันมนต์]
ความหมาย

น.น้ำมันที่ได้จากสัตว์ เช่นน้ำมันเยือง (เลียงผา) เป็นต้น น้ำมันที่ได้จากพืช เช่นน้ำมันงา น้ำมันมะพร้าวที่เสกเป่าด้วยคาถาแล้วใช้ในการรักษาพยาบาลที่เรียกว่า "ขวากซุย"; ดู...ขวากซุย ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำมันมนต์ (นาฯมันฯม฿น์ตฯ)