หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำฟุย
อักษรล้านนา
นาฯฟุ
เทียบอักษรไทย
[น้ำฟุย]
ความหมาย

น.ค่าบริการในการแลกเปลี่ยนเงินตรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำฟุย (นาฯฟุ)