หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำผั๋ดต๋าไก่
อักษรล้านนา
นาฯผัดฯตาไก่
เทียบอักษรไทย
[น้ำผัดตาไก่]
ความหมาย

น.น้ำหมุนวนเป็นรอยลึกลงไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำผั๋ดต๋าไก่ (นาฯผัดฯตาไก่)