หน้าหลัก
น้ำผั๋ดต๋าไก่
นาฯผัดฯตาไก่
[น้ำผัดตาไก่]

น.น้ำหมุนวนเป็นรอยลึกลงไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำผั๋ดต๋าไก่ (นาฯผัดฯตาไก่)