หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำปู๋นใส
อักษรล้านนา
นาฯปูรไส
เทียบอักษรไทย
[น้ำปูนใส]
ความหมาย

น.น้ำที่ได้จากการละลายปูนขาวหรือปูนแดง ปล่อยให้นอนก้นจนใส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำปู๋นใส (นาฯปูรไส)