หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำปื๊น
อักษรล้านนา
นาฯพื้นฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำพื้น]
ความหมาย

น.พื้นเพ,ประวัติความเป็นมา, ความสามารถ เช่น ผ่อน้ำปื๊นมันลอ - ดูว่าเขาจะทำอย่างไร ทำได้หรือไม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำปื๊น (นาฯพื้นฯ)