หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำบ่อ
อักษรล้านนา
นาฯบํอฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำบ่อ]
ความหมาย

น.บ่อน้ำ

No meaning found
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำบ่อ (นาฯบํอฯ)