หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำนอง
อักษรล้านนา
นาฯนอฯง
เทียบอักษรไทย
[น้ำนอง]
ความหมาย

ก.น้ำหลาก,น้ำไหลมาท่วม หรือน้ำที่ไหลบ่าลงแม่น้ำลำคลองอย่างรวดเร็ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำนอง (นาฯนอฯง)