หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำนม
อักษรล้านนา
นาฯน฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำนม]
ความหมาย

น.น้ำนม,กล้วยชนิดหนึ่ง คล้ายกล้วยน้ำว้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำนม (นาฯน฿มฯ)