หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำธัมม์
อักษรล้านนา
นาฯธัม์มฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำธัมม์]
ความหมาย

น.คำสั่งสอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำธัมม์ (นาฯธัม์มฯ)