หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำถ้วม
อักษรล้านนา
นาฯถ้วฯม
เทียบอักษรไทย
[น้ำถ้วม]
ความหมาย

น.น้ำท่วม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำถ้วม (นาฯถ้วฯม)