หน้าหลัก
น้ำต๋าออก
นาฯตาออฯก
[น้ำตาออก]

ก.น้ำตาไหล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋าออก (นาฯตาออฯก)