หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำต๋าออก
อักษรล้านนา
นาฯตาออฯก
เทียบอักษรไทย
[น้ำตาออก]
ความหมาย

ก.น้ำตาไหล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋าออก (นาฯตาออฯก)